Trawniki, dnia 28.09.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

      Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie   w Trawnikach informuje, że w dniu 26.09.2018r. została podpisana umowa z „DELLA” Spółka Jawna- Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak

 

Zamawiający:

Zespół Placówek Oświatowych  w Trawnikach

21-044 Trawniki 606

 

Wykonawca:

„DELLA” Spółka Jawna –

Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak

Łuszczów I 130A 20-258 Lublin 62

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trawnikach.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2018r. pod numerem 500233420- N-2018.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronnie internetowej http://www.zpotrawniki.pl

dnia 29.09.2018r.


Inf. do wszystkich o wyborze oferty.pdf

''Informacje dotyczące kwoty jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , Firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny terminu wykonania zamówienia i warunków płatności."

I N F O R M A C J A

Zamawiającego – Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Trawnikach z dnia 30 sierpnia 2018r.

 

            Zamawiający – Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Trawnikach, działając na podstawie przepisu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164, ze zmianami) informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 606454-N-2018 na wykonanie zadania pn: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS DO Zespołu Placówek Oświatowych IM. Marii Skłodowskiej-Curie  W TRAWNIKACH  NA SEZON GRZEWCZY 2018-2020 kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

540 200,00 zł.

 

Do upływu  terminu składania ofert złożone zostały dwie  oferty:

1. PETROJET Sp z o.o Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena brutto ofertowa za dostawę 200 m3 oleju opałowego - 653 130,00 zł.

Termin realizacji dostawy – 1 dzień

Termin płatności - 30 dni

 

2. „ DELLA” Spółka Jawna Stanisław Gumieniuk, Henryk Kowalak Łuszczów I 130A , 20-258 Lublin 62

Cena brutto ofertowa za dostawę 200 m3 oleju opałowego - 644 274,00 zł.

Termin realizacji dostawy – 1 dzień

Termin płatności - 30 dni

                                                          Dyrektor ZPO

                                                                                    mgr Zofia MalinowskaOGŁOSZENIE

Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej- Curie  w Trawnikach

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus

 do Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Trawnikach 

1.   Nazwa i adres Zamawiającego – Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Trawnikach 606, 21-044 Trawniki. 

2.   Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony. 

3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - http://www.zpotrawniki.pl    

4.   Przedmiot oraz wielkość zamówienia – zakup oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus.

Szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus - około 200m3 

5.   Kod CPV 09135100-5.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

6.   Składanie ofert wariantowych – nie dotyczy. 

7.   Termin wykonania zamówienia – do 31 grudnia 2020r. 

8.   Opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny spełniania tych warunków – W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków znajduje się w SIWZ. 

9.   Informacja na temat wadium – nie dotyczy. 

10. Kryteria oceny ofert –

Cena - 60 %

Termin realizacji dostaw – 20%

Termin płatności – 20% 

11. Miejsce i termin składania ofert – w siedzibie Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Trawnikach 606, 21-044 Trawniki,

      w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 1030. 

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2018 r. pod numerem 606454 – N - 2018


SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Oferta.pdf
Załącznik nr2 do SIWZ.pdf
Załącznik nr3 SIWZ.pdf
Załącznik nr4 SIWZ.pdf
Załącznik Nr 5 SIWZ.pdf
Załącznik nr6- Wykaz posiadanych środków_transportowych.pdf
załącznik nr 7 umowa.pdf